Hejőpapi önkormányzat, civilek

Anonymous
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Hogyan érinti az önkormányzat működését, gazdálkodását, költségvetését az önkormányzati rendszer átszervezése (járási rendszer, oktatási rendszer átszervezése, stb.)? Hogyan látják az előttünk levő évet a helyi vezetők?
Az Önkormányzati rendszer átszervezése három fő területen történik meg:
Tankerülethez való csatlakozás
Hejőpapitól 10 km-re lévő mezővároshoz-Mezőcsáthoz csatolták a Hejőpapi Általános  Iskola irányítását, müködtettését, üzemeltetési költségeit. 2012-es évben az iskola működtetése a Hejőpapi Önkormányzatnak 55-60 millió Forint többlet kiadást eredményezett, így mindenképpen pozitív változás tapasztalható az önkormányzati kiadások terén.
Adósság átvállalás:
Pozitív változás, a banki hiteleket vállalta át az állam, ami nagy segítség a falu életében, így mozgástér keletkezett a településnek.
Járások létrehozása:
Járások létrehozása kialakulóban van. 2013. február 1-től létrejött Mezőcsát- Tiszadorogma- Hejőpapi Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. május 1-ig átmeneti finanszírozás működik az Önkormányzat költségeire. 2013. május 1-től Megállapított finanszírozás lesz. Járási ügysegéd minden hét hétfőn a Hejőpapi Önkormányzati Hivatalban fog tevékenykedni, a hatáskörébe, járáskörébe tartozó feladatokat lát majd el. Így nem az embereknek kell utazni ügyeik intézéséhez, hanem a Járási ügysegéd utazik az Önkormányzatokhoz a megállapított időpontokban, ezáltal könnyítenék a lakossági ügyintézést.
Önkormányzat feladatköre:
 Településfejlesztés, településrendezés
 Településüzemeltetés
 Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
 Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
 Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)
 Óvodai ellátás
 Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,
 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások
 Lakás- és helyiséggazdálkodás
 A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
 Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ívóvízellátás, szennyvízelvezetés,- kezelés és –ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
 Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
 Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
 Kistermelők, őstermelők számára- jogszabályban meghatározott termékeik- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.
 Sport, ifjúsági ügyek
 Nemzetiségi ügyek
 Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
 Helyi közösségi közlekedés biztosítása
 Hulladékgazdálkodás
 Távhőszolgáltatás
Valamint az önkormányzat irányítása, működtetése és egyéb olyan feladatok amelyet jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
Hivatalok létrehozásának első következménye:
 Létszámleépítés (Hejőpapin 3 embert érintett)
 Új álláshelyek meghirdetése:
 Pénzügyi, számviteli valamint
 Szervezési, ügyintézői feladatkörbe
Hogyan látják az előttünk levő évet a helyi vezetők?
Az Önkormányzat életében pozitív fordulópontnak kell lennie a nagy átszervezéseknek. Bizakodóan, reménykedve várják a bekövetkező változásokat.

- Milyen EU támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások voltak 2007-után, az is amin már túl vannak, az is ami még folyamatban van. Rövid leírás a projektekről, tartalmuk, költségvetésük. Kellene egy-egy fotó is ezekről, feltéve, hogy le lehet fényképezni.

Hejőpapi Posta, Rákóczi, Erkel utca útburkolat felújítás
A Nemzeti Fejlesztési ügynökség az Észak-magyarországi Operatív Program keretén belül ÉMOP-2009-3.1.3/ A Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére felhívást tett közzé. Hejőpapi Község Önkormányzata 2009. szeptember 30-án ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0010 azonosító számon „Hejőpapi Posta, Rákóczi, Erkel utca útburkolat felújítása” tárgyban pályázatot nyújtott be. A Támogató 2010. január 26-i keltezésű levele szerint Hejőpapi Pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 20.592.000,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 22.880.000,- Ft elszámolható összköltség mellett (90 %-os támogatás). A Támogatási szerződés 2010. március 30-án lett megkötve. A felújítási munkák elvégzésére 2010. június 2-i Közbeszerzési Értesítőben felhívás lett közzé téve. Felhívásra 6 db pályázat érkezett be. A közbeszerzés nyertese az FK-Raszter Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 173.) lett.  A vállalkozási szerződést 2010. augusztus 9-én lett  megkötve. A felújítás 2010. augusztus 16-án kezdődött el, a műszaki átadás-átvétel 2010. szeptember 6-án megtörtént.
A projekt keretében megvalósult a rossz műszaki állapotú, töredezett, itatott aszfaltmakadám burkolatú Posta (191 fm), Rákóczi (550 fm) és Erkel F.(200 fm) utcák burkolatának megerősítése 941 fm hosszúságban. Az utcák burkolatszélessége 3 m, kétoldali nemesített padkával (0,5 – 0,5 m). Pályaszerkezet: 4 cm vastag JU-11 aszfaltburkolat, 2 cm vastag JU-11 aszfalt kiegyenlítés.
A burkolat-felújításhoz kapcsolódva az alábbi, önállóan nem támogatható, de a projekt komplexitását erősítő, az építési területhez közvetlenül csatlakozó, kiegészítő kivitelezési munkák valósultak meg:
 csapadékvíz elvezetés felújítása: 691 fm feliszapolódott nyílt földárok felújítása, szabványos trapézszelvények kialakítása,
 zöldfelület felújítása: sor került az érintett utcákban a padka, illetve árok mellett változó szélességű, szinte teljesen kikopott, igénytelen megjelenésű, 167,3 m2 zöldfelület füvesítésére, növénytelepítésére.
 közlekedésbiztonság javítása: kihelyezésre került 6 db forgalmi rendet szabályozó KRESZ tábla

Polgármesteri Hivatal épület külső felújítása, az épület előtti közterület rendezése, fedett buszvárók elhelyezése pályázat története
„ Hejőpapi Polgármesteri Hivatal épület külső felújítása, az épület előtti közterület rendezése, fedett buszvárók elhelyezése „ tárgyú pályázat 2009. január 9-én lett benyújtva a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságához. Az MVH 208/0501/52/19/2009. iktatószám levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy  a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, és a projekt nettó költségének megfelelő összegű, azaz 24.029.851,- Ft támogatást ítélt meg.  Önkormányzatnak az ÁFA összegének megfelelő, azaz 6.007.463,- Ft önerőt kellett biztosítani. A projekt bruttó összköltsége 30.037.314,- Ft. A projekt kivitelezésére közbeszerzési felhívás lett közzé téve. A projekt kivitelezését a nyertes pályázó, a SPIDI-THERM Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 8.) végezte el. A kivitelezési munka 2010. szeptember 6-án kezdődött, a műszaki átadás-átvételre 2010. október 15-én került sor. A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje, az épület külső szigetelése, akadálymentesítése, az épület előtti közterület rendezése, térkövezése valósult meg. Ezen kívül 5 db fedett buszváró elhelyezése történt. 
A Belterületi vízrendezés pályázat története
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 2009. szeptember hónapban ÉMOP-3.2.1./C-09-2009-0035. számú, „Belterületi vízrendezés Hejőpapi községben” elnevezésű pályázat lett benyújtva. A Közreműködő Szervezet (NORDA) 2010. március 3-i levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a pályázat a szükséges pályázati minimum pontot elérte, viszont a támogatási keret kimerülése miatt tartaléklistára került. A NORDA (Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség) 2010. július 7-i tájékoztatása szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője a pályázatot 247.516.487,- Ft elszámolható összköltség mellett 222.764.628,- Ft összegű támogatásra (90 %-os támogatás, 10 % önrész) érdemesnek ítélte. A támogatási szerződést 2010. október 21-én került aláírásra. A beruházás megvalósítására közbeszerzési felhívás lett közzé téve. Felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, így a kivitelezést az FK-RASZTER ÉP. KFt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) nyerte. A projekt megvalósításának tervezett időpontja 2011. március 1, fizikai megvalósulásának tervezett napja 2011. november 30.
Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda
Hejőpapi Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez „Új óvodaépület építése Hejőpapiban” címmel pályázatot nyújtott be (azonosító: ÉMOP-4.3.2/2F-2008-0096), mely azonban a VÁTI Kht. Miskolci Területi Iroda K-2008-ÉMOP-4.3.1-2F-0005049 számú értesítése szerint a pályázati folyamat bírálatának eredményeképpen nem részesült támogatásban (fontos megjegyezni, hogy a pályázat elérte a szakmai megfelelőséghez minimálisan szükséges pontszámot (60 pont), azonban a pályázati keretösszeg kimerülése miatt nem részesülhetett támogatásban. Hejőpapi Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezért ismételten benyújtotta pályázatát az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez ÉMOP-2008-4.3.1/2/2F támogatási rendszeréhez „Új óvodaépület építése Hejőpapiban” címmel (azonosító szám: ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008-0056) 2008. november 10. napján. Hejőpapi Önkormányzat  a pályázaton sikeresen szerepelt. A VÁTI Kht. Miskolci Területi Irodájának K-2008-ÉMOP-4.3.1/2F-0007563 számú értesítése szerint az „Új óvodaépület építése Hejőpapiban” című, ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008-0056 jelű, első fordulós pályázatot a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője előzetesen legfeljebb 230.000.000,- Ft, azaz Kettőszázharmincmillió forint támogatásra érdemesnek ítélte az előzetes támogató döntésről szóló értesítésben foglalt feltételekkel.
Hejőpapi Község Önkormányzata képviselő-testülete – az előírt feltételeket figyelembe véve – átgondolta az új épület elrendezését, melynek megfelelően az étkező terhére csoportszoba-bővítés megvalósítása mellett határozott s ugyanakkor átgondolt költségvetést dolgozott ki a racionalizáció követelményének szem előtt tartása mellett. Mindezek alapján az új, megvalósítani kívánt óvoda épületét az önkormányzat átterveztette az irányadó szabványoknak, jogszabályi előírásoknak és a támogató döntésről szóló értesítésben megfogalmazottak szem előtt tartásával.
A VÁTI Kht. Miskolci Területi Irodája K-2009-ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-0018375/138. számú értesítése (Kelt: 2009. december 18.) szerint az „Új Óvodaépület építése Hejőpapiban” című ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-2009-0031. jelű pályázatot a ROP Irányító Hatóság vezetője legfeljebb 220.438.067,- Ft csökkentett összegű támogatásra érdemesnek ítélte (89,5 %-os támogatási intenzitás mellett). A beruházás bruttó összesköltsége 246.296.411,- Ft, önrész összege 25.858.344,- Ft. Az Önerő biztosítására az EU Önerőalapból 12.929.172,- Ft támogatást nyert. Az Óvoda építése 2010.  március 5-én kezdődött, a műszaki átadás-átvételre 2010. október 15-én került sor.
Általános Iskola rekonstrukció:


- Milyen tapasztalataik, örömök, gondok voltak a beruházások lebonyolításához kapcsolódóan?

 Sok ”papír-munkát” vesz igénybe
 Kivitelezési nehézségek
 Pályázatok megvalósulása örömöket jelentenek a lakosság számára

- Statisztikai adatok a faluról, vállalkozások száma, jellege, 3 legnagyobb helyi adófizető (ha megmondják), 3 legnagyobb foglalkoztató, civil szervezetek listája, rövidke leírás arról, hogy mivel foglalkoznak a cégek is, meg a civilek is

 

A település lakosságának 94%-a magyar, 6%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát.
21 Vállalkozás működik a faluban.


Három legnagyobb adófizető vállalkozás:
 AVE Miskolc Kft.
 Argon-Ker Kft.
 AVE Heves Régió Kft.


Négy legnagyobb foglalkoztató:
 Önkormányzat
 Aniker Bt.
 Argon-Ker Kft.
 AVE Miskolc
Nincs foglalkoztató civil szervezet.

- Saját vélemény, hogy hogyan működik a faluközösség és hogy mi a legnagyobb erőforrás, ami a falunak a rendelkezésére áll?


Több ismerősömmel beszélve, megjegyzik, hogy a falu neve alapján igazán különleges faluban élhetek. Elgondolkodtam és tényleg így van! Nagy lehetőségek falvának látom falunkat.
 A falu határában 5 kavicsbánya van, amely arra utal, hogy jó minőségi sóder, kavics bányászható. Ezzel az a probléma, hogy ahol bánya nyílik ott többé termőföld nem lesz, így mezőgazdasági termelés nem fog folyni (bár a vizisport kedvelői még megtalálhatják számításaikat).
 Kihasználatlan lehetőségeket, erőforrásokat látok a faluban, ilyen például az autópálya közelsége (1km), infrastruktúra fejleszthetőségi lehetősége.
 Talajvíz közelsége, öntözés lehetősége, amely hosszútávon további munkahelyeket és termésbiztonságot jelenthetne a környékbeli gazdálkodóknak.


Faluközösség:
Sajnos elmondható, hogy már a korombeli fiatalok is elhagyják a falut, munkahely hiánya vagy éppen a nagyobb fizetés reményében. Faluközösségben a széthúzás tapasztalható, ezért a közösségi összefogást, összetartást kellene erősíteni a lakosságnak. Munkahelyek teremtésével a falu megtartó ereje növekedne valamint a faluközösség összetartását is erősíthetné.


 

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek